English | Vietnamese

 

Ngài Đại Mục Kiền Liên Viếng Thăm Một Hành Tinh Khác  

Trích từ Kinh Đại Bảo Tích  

Dr. Ron Epstein dịch sang Anh Ngữ đăng trên tập san Religion East and West, Issue 5, October, 2005

http://online.sfsu.edu/%7Erone/Buddhism/maudgalyayana.htm

 

Lời Giới Thiệu của Dịch giả:

 

Câu truyện dưới đầy về Đức Đại Mục Kiền Liên là một đệ tử giác ngộ của nhân vật lịch sử Đức Phật Thích Ca, du hành đến một thái dương hệ xa xôi và đến một hành tinh gồm những cư dân khổng lồ, tại đó cũng có một vị Phật cùng những đệ tử đang tụ tập theo sự hướng dẫn của vị Phật này. Câu truyện này làm người ta nhớ lại truyện Gulliver Phiêu Lưu Ký tại xứ người khổng lồ, và câu truyện rất đặc biệt về nhiều phương diện. Đức Phật và Đại Muc kiền Liên cả hai đều sống vào khoảng thế kỷ thứ năm hay thứ sáu trước Tây Lịch. Tai Âu Châu ở phía Tây, cho đến thời Galileo (1564-1642), hầu hết những người có học đều nghĩ là toàn thể vũ trụ đều quay chung quanh trái đất và bao gồm một mặt trời cùng bảy hành tinh. Họ không nhận thức được rằng các ngôi sao cũng là những mặt trời khác. Câu truyện ở đây cho thấy rằng cách nay 2500 năm, các Phật tử đều biết về vũ trụ rộng lớn đầy những mặt trời, những hành tinh và đời sống loài hữu tình. Hiện nay, những người thiên hướng về khoa học thường có khuynh hướng bác bỏ cho rằng những vũ trụ quan không phải của Tây Phuơng đều là giới hạn, sơ khai, với những huyền thoại bị bóp méo theo ý nghĩa tiêu cực. Trong câu truyện này chúng ta được giới thiệu về một hệ thống vũ trụ có vẻ gần gũi với cái nhìn khoa học đương thời về vũ trụ vật lý hơn là gần với hệ thống Vũ trụ của Tây Phương trong thời tiền Galileo. Dĩ nhiên những xác quyết về năng lực tâm linh của Đức Phật và Đại Mục Kiền Liên cùng kích thước của loài người ở tại hành tinh xa xôi đó không dễ dàng dung hợp được với đầu óc vật chất khoa học hiện nay.  

Trong câu truyện này, Đại Mục Kiền Liên cố gắng tìm biết về phạm vi âm thanh của Đức Phật khi ngài nói Pháp. Ở đây Đại Mục Kiền Liên không phải muốn nói về âm thanh vật lý di chuyển thành sóng âm thanh trong không khí. Điều Đại Mục Kiền Liên thích thú tìm hiểu là phạm trù ngày nay chúng ta gọi là âm thanh thần cảm, âm thanh mà nếu được huấn luyện đúng đắn, chúng ta có thể nghe trực tiếp từ trong tâm của chúng ta.  

Câu truyện này cũng là câu truyện để nhắc nhở.Một mặt nó cảnh cáo chúng ta về sự nguy hiểm của lòng kiêu ngạo về những khả năng và sự hiểu biết của chúng ta. Qua tiến trình các sự việc xảy đến, Đại Mục Kiền Liên đã nhận thức được sự giới hạn của chính mình đồng thời nhận thức được sự rộng lớn bao la của lòng từ bi, trí tuệ và năng lực của Đức Phật. Mặt khác, Đức Phật của thế giới kia đã dạy các đệ tử của Ngài rằng, mặc dầu Đại Mục Kiền Liên có vẻ nhỏ bé và vô hại đến mức khôi hài đối với họ, nhưng Đại Mục Kiền Liên có những khả năng họ không thấy được, và rất đáng được họ tôn kính. Do đó câu truyện này cũng nói lên những thành kiến hời hợt và sự nhạo báng những kẻ có vẻ khác với chúng ta. Ở đây chúng ta có một bài học, bài học xưa mấy ngàn năm, rằng những người thuộc những nền văn hóa và chủng tộc khác đều xứng đáng được chúng ta tôn trọng, và không những thế ngay cả những người ngoài hành tính từ các thế giới khác cũng xứng đáng được tôn trọng như vậy. Tôi nhấn mạnh những chủ đề này không phải bởi vì chúng tạo thành thông điệp cốt tủy của cậu truyện này về phạm trù âm thanh không thể nghĩ bàn của Đức Phật, nhưng bởi vì những điểm này dễ dàng bị bỏ sót khi cứu xét các sự đa dạng của chủ đề chính.  

Bản dịch dưới đây là một phần nhỏ trong Kinh Đại Bảo Tích, là một tập hợp những giáo pháp Đại Thừa đa dạng đã được dịch sang tiếng Trung Hoa lần đầu tiên vào năm 280 sau Tây Lịch và sau đó được dịch sang tiếng Tây Tạng. Bản Ấn ngữ nay không còn hiện hữu. Phần được chọn để dịch ở đây là một phần trong phẩm mang tên Pháp Hội Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ, phần này cũng được lưu hành như một bản kinh biệt lập (*). Chủ đề chính của phần này là những đặc tính không thể nghĩ bàn về thân thể, thinh âm và tâm lượng của chư Phật.  

 

 

Kinh Văn:

Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ (1) lại nói với Bồ tát Tịch Ý: « Tôi xem khắp trên trời và trong thế gian, các Ma Vương, Phạm Thiên, Sa Môn, Phạm Chí, chư Thiên và loài người  đều không thể ước lượng được âm thanh của Như Lai vang xa đến mức độ nào.  

Tại sao vậy? Như chính tôi nhớ lại lúc Thế Tôn ở tại núi Linh Thứu, chung với chư Bồ Tát quyến thuộc vây quanh. Có  pháp hội tên là Phạm Vi Tịnh Âm do bồ tát Từ Thị (Di Lạc) dựng nên, Thế Tôn vì chúng sanh mà ban rộng pháp âm. Lúc ấy tôn giả Đại Mục Kiền Liên tự nghĩ trong lòng: “Ta muốn thử nghe xem âm thanh của đức Như Lai vang đến bao xa.”

Liền đó Ngài Đại Mục Kiền Liên từ chỗ ngồi bỗng biến mất. Ngài hiện trên đỉnh núi Tu Di nhưng vẫn nghe tiếng Như Lai như nghe ở trước mặt mình. Ngài bèn dùng thần lực bay đến phía ngoài cùng của ba ngàn Đại Thiên thế giới, vượt qua cả các núi Thiết Vi thuộc những vùng bao quanh núi Tu Di. Đứng trên đỉnh núi phía ngoài cùng của dãy núi Đại Thiết Vi, ngài nghe tiếng Như Lai vẫn không khác gì như gần bên cạnh.

Lúc đó đức Phật tự nghĩ rằng: “Ông Đại Mục Kiền Liên muốn thử phạm vi Tịnh Âm của ta. Ta phải dùng thần túc thông để giúp ông ấy”. Ngài bèn vận thần túc thông và lúc đó ngài Đại Mục Kiền Liên nương vào trợ lực của Phật, dù thế giới Phương Tây rất xa, nhưng ngài Đại Mục Kiền Liên vẫn có thể vượt qua chín mươi chín lần Hằng hà sa số nước Phật. Đến nơi ấy có thế giới Phật tên là Cờ Quang Minh và có đức Phật tên là Quang Minh Vương Như Lai, đã đặng chánh đẳng chánh giác và hiện đang thuyết pháp nơi ấy. Ngài Đại Mục Kiền Liên đến nơi đó mà vẫn nghe âm thanh của đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni như tiếng nói trước mặt.

Trong nước Phật tên Cờ Quang Minh này đầy ánh sáng rực rỡ. Thân Phật ở đó cao bốn mươi dặm. Thân hình các vị bồ tát cũng cao hai mươi dặm. Còn bình bát các Bồ tát cao một dặm. Lúc ấy ngài Đại Mục Kiền Liên đang đi trên vành bát. Các Bồ Tát thấy và bạch Thế Tôn Quang Minh Vương rằng: “Bạch Đại Thánh! Có con sâu mặc y phục sa môn đang đi trên vành bát. Con sâu ấy từ đâu mà đến?"

Đức Phật ấy bảo rằng. “Các con hãy coi chừng, chớ sanh lòng khinh khi hiền giả này. Tại vì sao? Vì người này là đại đệ tử trong hàng Thanh Văn của đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà hiện giờ, tên là Đại Mục Kiền Liên, giỏi nhất về thần thông.

Đức Quang Minh Vương Phật bảo ngài Đại Mục Kiền Liên : "Chư bồ tát và thanh văn ở cõi nước chúng ta thấy thân ông nhỏ bé sanh lòng khinh khi. Ông nên nương vào uy đức của Phật Thích Ca Mâu Ni mà hiển ra thần thông để họ xem."

Ngài Đại Mục Kiền Liên đến trước đức Phật Quang Minh Vương, đảnh lễ dưới chân, đi quanh phía phải bảy vòng rồi lùi lại trước mặt Phật và bạch rằng : “Có thể cho phép thân con ngồi kiết già tại đây được không ?

Đức Phật nói : “Cứ tùy ý”. Ngài Đại Mục Kiền Liên liền bay vọt lên hư không cao bảy trăm triệu thước. Tại bảo xứ đó tạo một chiếc giường báu và tự ngồi kiết già lên trên. Từ trên giường báu ấy rãi xuống cho mọi người trăm ngàn ức hột ngọc báu. Mỗi hột ngọc báu lại phóng ra trăm ngàn tia sáng. Mỗi tia sáng đều có hoa sen. Và mỗi hoa sen đều hiện ra phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên yên lặng tuyên thuyết kinh điển. Âm thanh ngài không khác gì so với tiếng ngài ở trên thế giới Ta Bà. Sau khi Đại Mục Kiền Liên hiện thần thông xong lại trở về trước mặt đức phật Quang Minh Vương.

Chư Bồ Tát bên ấy lấy làm lạ vì chưa từng thấy cảnh như vậy, nên hỏi Phật rằng : "Bạch đức Thế Tôn ! Vì nguyên nhân gì mà ngài Đại Mục Kiền Liên đến thế giới chúng ta ?". Đức Phật trả lời rằng : “Vì muốn biết tầm vang xa gần của tiếng phật Thích Ca Mâu Ni cho nên ông ấy mới đến đây”.

Đức Phật Quang Minh Vương bảo ngài Đại Mục Kiền Liên rằng : "Ông đừng nên thử âm thanh của Như Lai chân thật đến tột bực. Vì âm vang này vô cùng tận và không xa hay gần. Đâu có thể muốn là thử được chừng hạn của nó. Ông thật là lầm to. Dù cho ông dùng thần túc đi mãi về phương tây Hằng hà sa kiếp chăng nữa cũng chẳng tìm được chừng hạn âm vang của Như Lai. Âm vang chư Phật Thế tôn đều xa rộng vô tận, lớn lao vô lượng không thể diển tả được.  

Ngài Đại Mục Kiền Liên sụp lạy sám hối rằng : "Bạch Thế Tôn ! Đúng vậy, con thiệt kém sáng suốt. Âm thanh của Phật vô lượng, mà con lại ngang bướng sanh lòng muốn biết chừng hạn xa gần.

Đức Phật Quang Minh Vương bảo Ngài Đại Mục Kiền Liên : "Ông đi quá xa, vượt qua khỏi chín mươi chín hằng hà sa thế giới mà đến cõi nầy.". 

Ngài Đại Mục Kiền Liên bạch : "Bạch đức Thế Tôn ! Rất xa rất xa. Nay thân con quá nhọc mệt chẳng thể trở về được. "

Đức Phật nói : "Ý ông nghĩ thế nào, phải chăng ông tự dùng thần lực mà đến được đây ? Ông chớ quan niệm như vậy. Phải biết đó là do oai đức của Phật Thích Ca Mâu Ni nên ông mới có thể đến đây được. Ông phải hướng đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, oai thần của  đức Phật ấy sẽ đem ông về đến bổn quốc. Giả sử ông tự dùng thần lực, dầu đi suốt một kiếp cũng về không đến. Lúc ông về đến sẽ không kịp thấy Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt. Ông nghĩ thế nào, ông có biết phải từ hướng nào để trở về chăng ? Bổn quốc Ta Bà ở hướng nào chăng ? "

Ngài Đại Mục Kiền Liên thưa : "Bạch đức Thế Tôn ! Con quên mất phương hướng, thiệt chẳng biết bổn quốc ở chỗ nào, ở hướng nào."

Đức Phật dạy : "Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở về hướng Đông."

Liền lúc ấy, Ngài Đại Mục Kiền Liên hướng về phương Đông, vói kính lễ đức Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi quỳ chắp tay nói kệ rằng :

Đấng Tôn quý trời người

Ban trãi lòng thương xót 
Oai đức lớn vòi vọi
Trời người đều cung kính

Âm vang Phật vô lượng
Trí huệ không ngằn mé
Xin hiện cõi Ta Bà
Con muốn về bổn quốc.

Mt Tích Kim Cang Lc Sĩ nói: " Âm thanh ca chư Pht Thế tôn không có biên gii, không th nghĩ lường được."

Lúc ấy tại núi Linh Thứu, các Ngài Xá Lợi Phất v.v... nghe tiếng xướng kệ của Ngài Đại Mục Kiền Liên đều rất ngạc nhiên.

Ngài A Nan bước lên bạch đức Phật : "Bạch đức Thế Tôn ! Ai tuyên kệ quy lễ đức Thế Tôn như vậy ?"

Đức Phật nói : "Này A Nan ! Đó là Đại Mục Kiền Liên ở tại thế giới Cờ Quang Minh của đức Phật Quang Minh Vương Như Lai chí chơn cách cõi nầy chín mươi chín hằng hà sa thế giới về phương Tây. Ông ấy muốn trở về đây nên tuyên kệ kính lễ.

Ngài A Nan lại hỏi :  "Bạch đức Thế Tôn ! Duyên cớ gì mà Ngài Đại Mục Kiền Liên đến thế giới Cờ Quang Minh ấy ? "

Đức Phật nói : "Nầy A Nan ! Chờ Đại Mục Kiền Liên về tới, ông sẽ hỏi ý ấy. "

Đại chúng đều bạch đức Phật : "Bạch đức Thế Tôn ! Chúng con muốn được thấy thế giới Cờ Quang Minh và đức Quang Minh Vương Như Lai chí chơn chánh đẳng chánh giác. Chúng con cũng muốn được thấy Ngài Đại Mục Kiền Liên đi nơi cõi ấy. "

Đức Phật biết lòng khao khát của chúng hội, liền từ tướng bạch hào giữa chặng mày phóng ra tia sáng lớn tên Câu Thọ, chiếu suốt qua chín mươi chín hằng hà sa thế giới đến cõi Cờ Quang Minh. Chúng hội đều thấy thế giới Cờ Quang Minh và đức Quang Minh Vương Như Lai chí chơn.

Ngài Đại Mục Kiền Liên thấy tia sáng của đức Phật liền gieo mình kính lễ.

Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni vói bảo Ngài Đại Mục Kiền Liên nương tia sáng ấy để trở về bổn quốc.

Ngài Đại Mục Kiền Liên nương theo tia sáng của đức Phật, trong khoảnh khắc về đến núi Linh Thứu, đảnh lễ chân đức Phật, đi quanh bảy vòng, quỳ chắp tay ăn năn tự trách : "Bạch đức Thế Tôn ! Con tự mê lầm. Âm vang của đức Như Lai chẳng thể hạn lượng mà con lại muốn thử. Con đi mãi quá xa. Đến đâu cũng vẫn nghe âm thanh của đức Như Lai y như ở gần bên như nhau không khác. Âm vang của đức Như Lai thiệt là mênh mông không ngằn mé. "

Đức Phật nói : "Đúng như lời ông nói. Thanh âm của đức Như Lai suốt đến xa không lấy gì ví dụ được.  Muốn biết thanh âm của đức Như Lai vang đến xa gần thì cũng như là đo hư không muốn biết ngằn mé.  Như hư không cùng khắp vô biên, tiếng nói của dức Như Lai vang suốt không ngằn mé. "  


GS Ron Epstein là cựu Giáo Sư phân khoa Triết Học tại Đaị Học San Francisco, vừa về hưu sau gần 30 năm giảng dạy về Phật Học, Á Đông và Triết học Tôn giáo đối chiếu. GS có văn bằng Tiến Sĩ về Phật Học tại Đaị Học UC Berkeley, Bằng Cao Học (M.A) về Ngôn Ngữ và Văn Chương Trung Hoa tại Đại Học Washington. GS đã xuất bản nhiều bài viết và bài dịch như Buddhism A to Z; The Heart of Prajna Paramita Sutra with the No-Stand Gatha Explanation and Prose Commentary of Gold Mountain Tripitaka Master, Sramana Hsüan Hua; và phần cuối phẩm  "Entering the Dharma Realm"(Nhập Pháp Giới) trong bản dịch Kinh Hoa Nghiêm của Hội Phiên Dịch Kinh Điển (Buddhist Text Translations Society). GS thường đóng góp bài vở cho nguyệt san Vajra Boddhi Sea (Kim Cang Bồ Đề Hải) và cho các website giáo dục của GS là 'Resources for the Study of Buddhism' và ‘Resources for the Study of Religion’.


Tài liệu tham khảo cho bản Việt dịch: 

- MAHĀMAUDGALYĀYANA VISITS ANOTHER PLANET by Dr. Ron Epstein, RELIGION EAST and WEST. Issue 5, October 2005,  pp 133-139 and  http://online.sfsu.edu/%7Erone/Buddhism/maudgalyayana.htm 

大正新脩大藏經 (Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh) Taisho Tripitaka#310, roll 10, 56c05-57c07. http://www.cbeta.org/result/T11/T11n0310.htm

- Phần Kinh Đại Bảo Tích quyển 11 Hán và Hán Việt Ban Việt Dịch VPTT.

- Kinh Đại Bảo Tích - Bản dịch của Hòa Thượng Thich Tri Tịnh bản điện tử tại Thư Viện Hoa Sen http://www.thuvienhoasen.org/kinhdaibaotich-01-03-2.htm

 

Chú Thích: 

* Tathāgatācintyaguhyanirdeśa.

1 - Mật Tích Kim Cang Lực sĩ là vị Bồ Tát hộ pháp, thường được xem là Bồ Tát Đại Thế Chí  (Dashizhi 大勢至).