تحکیم نیوز
مصاحبه با دکتر مازیار بهروز درباره ریشه ها ، تاریخ و آینده سوسیال دمکراسی در ایران
ازدیدگاه سیاست حزبی ، در محیطی که دمکراسی سیاسی رایج است و سکولاریسم به عنوان یک هنجار پذیرفته شده است ؛ سوسیال دمکراسی از طریق ابزارهای دمکراتیک به دفاع از عدالت اجتماعی می پردازد . سوسیال دمکراسی به معنای استفاده از اهرمهای یک جامعهء از نظر سیاسی دمکراتیک برای افزایش عدالت اجتماعی در درون سیستم اقتصاد سرمایه دارانه است
http://radical-liberalism.blogfa.com/post-5.aspx

Home

به نام خدا

 

مصاحبه با دکتر مازیار بهروز درباره ریشه ها ، تاریخ و آینده سوسیال دمکراسی در ایران

مصاحبه کننده : سعید قاسمی نژاد

این مصاحبه به صورت مکتوب و از طریق Email  انجام پذیرفته است.دکتر مازیار بهروز با بزرگواری پذیرفتند که سوالات سایت تحکیم نیوز را پاسخ گویند.ایشان پاسخ خود را به انگلیسی ارسال کردند که آن پاسخ به فارسی ترجمه شده است بنا براین اگر ایرادی در نگارش و لحن متن وجود دارد از ترجمه  اینجانب است نه از پاسخهای دکتر بهروز.

 

 

س : به طور خلاصه،سوسیال دمکراسی چیست؟                 

ج : ازدیدگاه سیاست حزبی ، در محیطی که دمکراسی سیاسی رایج است  و سکولاریسم به عنوان یک هنجار پذیرفته شده است ؛ سوسیال دمکراسی از طریق ابزارهای دمکراتیک به دفاع از عدالت اجتماعی می پردازد . سوسیال دمکراسی به معنای استفاده از اهرمهای یک جامعهء از نظر سیاسی دمکراتیک برای افزایش عدالت اجتماعی در درون سیستم اقتصاد سرمایه دارانه است.

از چشم انداز فرهنگی ، سوسیال دمکراسی به معنای پذیرش بعضی اصلاحات اجتماعی- سیاسی کلیدی است که تعبیرخود را در آن ارزشهای سیاسی و اجتماعی  یافته است که در ترکیب شدن دمکراسی سیاسی با عدالت اجتماعی در جامعه مفروض بازتاب می یابند.این ارزش و پذیرش فرهنگی ممکن است  برآمده از بسیاری یا از همه گروهها  و طبقات اجتماعی یک جامعه باشد.

س : سوسیال دمکراسی ریشه در اندیشه های چه متفکرانی دارد؟ سوسیال دمکراسی امروزی بیشتر به اندیشه های کدام متفکران شبیه است؟برنشتاین ، کائوتسکی ،گیدنز.....؟

                                     

ج:  سوسیال دمکراسی در اندیشه های همه آنانی که در بالا ذکر شدند و بسیاری دیگر ریشه دارد.تعدادی از افراد ذکر شده درباره نکات زیادی با یکدیگر دچار اختلافند و بعضی ارزشهای مشترک دارند. در ابتدای قرن بیستم ، سوسیال دمکراسی هنوز بسیار ایدئولوژیک بود ، ولی در انتهای قرن بیستم از خصلت ایدئولوژیک آن بسیار کاسته شده است.بنابراین برای درک سوسیال دمکراسی ما نه تنها نیازمند در نظر گرفتن نظریه پردازان آنیم بلکه می بایست عملکردها ، کمبودها و دستاوردهای آن در طول صد سال گذشته را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

س: ریشه های تاریخی سوسیال دمکراسی در ایران کدام است؟    

ج:  سوسیال دمکراسی در ایران با  بیداری ایرانیان و آغاز به درک مدرنیته و جهان مدرن توسط آنان آغاز می شود.بنا براین انقلاب مشروطه (1909-1905) می تواند به عنوان مرحله آغازین جنبش در ایران در نظر گرفته  شود.

س:   آیا ما در ایران نظریه پرداز یا حزب سوسیال دمکراتی داشته ایم؟

ج:   پیش از 1920 ،امین رسول زاده ، در دهه 1920 ، حزب سوسیالیست ایران تحت رهبری سلیمان میرزا اسکندری ، در دهه 1930 ، افراد در ارتبا ط با 53 نفر ، در دهه 1950 و 1960 ، نیروی سوم تحت رهبری خلیل ملکی .

                                                                              با توجه به اینکه تقریبا تا مدتهاهیچ اثری از پدران سوسیال دمکراسی در ایران ترجمه نشده بوده است منابع نظری سوسیال دمکراسی ایرانی چیست؟       

ج: نوشته های افراد ذکر شده در بالا منبع مناسبی است ، همچنین در ایران بین دو انقلاب ، یرواند آبراهامیان مروری اجمالی عرضه می دارد.همایون کاتوزیان به طور مفصل درباره خلیل ملکی نوشته است.خسرو شاکری کتابی درباره تاریخ آغازین سوسیال دمکراسی در ایران منتشرکرده است.

(پیشینه های اقتصادی اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال دمکراسی در آن عهد)

س: نسبت سوسیال دمکراسی و مذهب چیست؟آیا سوسیال دمکراسی مذهبی ممکن است؟

ج:   سوسیال دمکراسی از اساس جنبشی سکولار است و همواره بوده است. افراد مذهبی سکولار ممکن است سوسیال دمکرات باشند و سوسیال دمکراسی ممکن است بر جنبش های مذهبی تأثیر بگذارد. ولی این واقعیت همچنان باقی است که در متن جهان اسلامی ، پیش از قرار گرفتن در جایگاه قضاوت در باب دیگر جنبه های رابطه سوسیال دمکراسی و مذهب ؛ در وهله اول می بایست جریانی مذهبی در نظر گرفته شود که دمکراسی و سکولاریسم را پذیرفته باشد.با این وجود این واقعیت باقی می ماند که در کشورهای اروپایی احزاب سیاسی با خاستگاه مذهبی ، وجوهی از ارزشها و فرهنگ سوسیال دمکراتیک را پذیرفته اند.

      س: با توجه به فرومایگی فرهنگی و طبع مذهبی اقشار فرودست در ایران سوسیال دمکراسی در ایران چه آینده ای دارد و اصولا پایگاه طبقاتی سوسیال دمکراتها در ایران کجاست؟        

 ج: [ پیش از پاسخ دادن به این پرسش ، فراموش نکنیم که سکولاریسم به معنای  دین ستیزی  یا  لا مذهبی  نیست ؛ سکولاریسم  ممکن است مفهوم ذکر شده را داشته باشد ولی معنای واقعی آن پذیرش جدایی بین دین و دولت است. بنا بر این یک نفر می تواند هم مذهبی و هم سکولار باشد.]

از دیدگاه من ، پایگاه اجتماعی سوسیال دمکراسی طبقه متوسط جدید و کارگران شهری است. درست است که بسیاری از ایرانیان فقیر و مذهبی هستند ولی این مسئله تنها کار را سخت تر می کند و نه غیر ممکن.آشکارا، پیش از آنکه حتی بتوان راجع به سوسیال دمکراسی در ایران سخن گفت ما نیازمند آنیم که به بحث در باب دمکراسی و راههای رسیدن به آن بپردازیم. با استقرار دمکراسی سیاسی در ایران است که خط مشی سوسیال دمکراتیک معنا می یابد.

                                                                                      

                                                                                      

1266
شماره خبر:
تحکیم نیوز
ارسال کننده :
137
تعداد بازدید :
چهار شنبه 29 آذر ماه 1385 ساعت 2:31
زمان ارسال :
 
. کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت و مطالب آن برای دفتر تحکیم وحدت محفوظ می باشد